top of page

Vilkår og betingelser

Hvor intet andet er aftalt, gælder nedenstående vilkår for kørsel med Partybus.dk.

Der kan være aftalt yderligere pr. e-mail eller via turtilbud/ bekræftelse.

Generelle betingelser

Partybus.dk er forpligtet til at anvende en bus svarende til de aftalte specifikationer for kørslen.

Hvis en bus med væsentligt forskellige specifikationer indsættes, skal dette godkendes af rejsearrangøren.

Pris og specifikationer fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse.

Betalingsbetingelser er forud såfremt andet ikke er aftalt.

Partybus.dk er forpligtet til at levere bussen rengjort og i sikkerheds- og driftsmæssigt forsvarlig stand.

Partybus.dk forpligter sig til at sørge for alle lovpligtige forsikringer.

Nødvendige kørselstilladelser aftales med rejsearrangøren.

Personalet hos Partybus.dk er forpligtet til at følge de ved kontraktindgåelsen aftalte retningslinjer for uniformering.

Personalet hos Partybus.dk yder passagererne den bedst mulige service, og skal herunder være behjælpelig ved passagererne på- og afstigning.

Ved ture med overnatning skal rejsearrangøren yde personalet i Partybus. dk faciliteter i samme omfang og af samme facilitet som rejsearrangementets øvrige deltagere.  På flerdagesture skal der ydes helpension.

Er arrangementet særligt luksuriøst eller primitivt, er personalets krav på kost og logi et omfang og en kvalitet, der kan anses for god.

Partybus.dk kan afvise eller afsætte passagerer, der er til væsentlig gene for chaufføren, de øvrige passagerer eller sikkerheden generelt.

 

Chaufføren er berettiget til at tilrettelægge rejsen således, at turen kan foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder fornøden bemanding i henhold til regler om køre- og hviletider.

 

Rejsearrangøren afholder alle udgiver til transport af bussen på skib eller færge, broafgifter, bompenge, parkeringsafgifter, tunnelafgifter samt vej-, moms- og trafikskatter o.l., såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

 

Rejsearrangøren har ikke ret til i vinduesruden at placere skilte med rejsearrangørens navn, turens betegnelse eller destination.

Kommissioner, eksempelvis betaling for stop ved grænsebutikker o.l, tilfalder Partybus.dk, medmindre andet er aftalt.

 

Det er tilladt at medbringe drikkevarer i busserne.

 

Eventuelt salg ombord må kun finde sted efter aftale mellem Partybus.dk og arrangøren Partybus.dk kan ikke holdes ansvarlig for varierende/manglende faciliteter, udvalg, internetdækning o.lign, der skyldes eksterne forhold.

 

Rejsearrangøren har ansvar for, at passagererne ikke forårsager skade på køretøjet. Eventuel erstatning tillægges fakturaen.

 

Rejsearrangøren har ansvar for, at passagererne ikke er årsag til unødvendig omfattende rengøring af køretøjet. Eventuel ekstra rengøring tillægges fakturaen.

Glemte ejendele vil efter kørsel blive indleveret til selskabets terminal, Ledreborg Allé 22, 4000 Roskilde, hvor disse kan afhentes efter aftale.

 

Der hæftes ikke for glemte ejendele.

 

Såfremt der skulle opstå situationer under kørslen, som rejsearrangøren ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren.

 

Hvis situationen herefter ikke bliver rettet, er rejsearrangøren forpligtet til at gøre Partybus.dk opmærksom på vagttelefon +45 46 46 26 00.

 

Reklamation over kørsel skal ske skriftligt og senest 48 timer efter kørslens afslutning.

 

Aflysning og rettidighed

Transportkøber er berettiget til at foretage aflysning af et kørselsarrangement.

 

Indtil 30 dage før et kørselsarrangement betales 25% af totalprisen.* Indtil 14 dage før et kørselsarrangement betales 50% af totalprisen.*

 

Indtil 7 dage før et kørselsarrangement betales 75% af kørslens pris. *

 

Herefter betales hele kørslens pris.

* Dog altid min. 2500,- kr.

 

Prisen er beregnet ud fra de specifikationer vi har modtaget fra rejsearrangøren.

 

Ændringer, ønsket eller forårsaget af rejsearrangøren, der forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, faktureres tilsvarende.

 

Bussen skal være på det aftalte startsted på det aftalte afgangstidspunkt med en margin på 15 min.

 

Forsinkelse herudover skal straks meddeles rejsearrangøren pr. telefon, SMS el. lign.

 

Ved manglende fremmøde eller hvis forsinkelsen er over 2 timer (udland 6 timer), er rejsearrangøren berettiget til at få stillet en anden bus i samme prisleje til rådighed, hvis det er muligt.

 

Alternativt gives kompensation minimum svarende til bussen timepris og forsinkelsen.

 

Parterne har dog intet krav mod hinanden dersom et manglende fremmøde eller en forsinkelse skyldes force majeure (Trafikuheld, katastrofe, strejke, blokade, optøjer, uvejr eller lign.)

 

Passagererne skal være klar til det i ordrebekræftelsen angivne tidspunkt og på den angivne adresse.

 

Såfremt der opstår forsinkelse der kan ramme øvrige kunder kan Partybus.dk indsætte andet materiel undervejs, eller afkorte den planlagte tur, samt opkræve betaling for forsinkelsen.

 

Ved forsinkelse eller ufremkommelighed som følge af force majeure, eller andre forhold, der ikke kan bebrejdes vognmanden, er eventuelle forplejningsudgifter vognmanden uvedkommende.

Eksempler ved driftsstop 

En bus er bestilt til 2 timers kørsel, men bryder ned efter 1 time: Rejsearrangøren kompenseres 1.000,- kroner, svarende til 1 tabt time x bussens timepris.

bottom of page