Alle priser er vejledende og excl. moms, medmindre andet er angivet.
Endelig pris og specifikationer fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura.
Ved accept af tilbud accepteres de til enhver tid gældende kørselsbetingelser.

Tvister angående nærværende kontrakt afgøres ved de almindelige domstole, idet den retskreds, hvor Partybus.dk’ hovedforretning er beliggende, vedtages som værneting, både stedligt og sagligt, uden hensyn til tvistens størrelse. Eventuelle spørgsmål til nedenstående  inden rejsens begyndelse, bedes rettet til Partybus.dk hurtigst muligt.

Kørselsbetingelser for kørsel med chauffør (revideret sep. 2011)

Hvor intet andet er aftalt, gælder nedenstående vilkår for kørsel med Partybus ApS.
Aftaler, der ikke er påført denne kontrakt, kan ikke påberåbes af nogen part.

Generelle betingelser

Partybus.dk er forpligtet til at anvende en bus svarende til de aftalte specifikationer for kørslen.
Hvis en bus med væsentligt forskellige specifikationer indsættes, skal dette godkendes af rejsearrangøren.
Pris og specifikationer fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse.
Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale.

– Partybus.dk er forpligtet til at levere bussen rengjort og i sikkerheds- og driftsmæssigt forsvarlig stand.
– Partybus.dk forpligter sig til at sørge for alle lovpligtige forsikringer.- Nødvendige kørselstilladelser aftales med rejsearrangøren.
– Personalet hos Partybus.dk er forpligtet til at følge de ved kontraktindgåelsen aftalte retningslinjer for uniformering.

Personalet hos Partybus.dk yder passagererne den bedst mulige service, og skal herunder være behjælpelig ved passagererne på- og afstigning.

Ved ture med overnatning skal rejsearrangøren yde personalet i Partybus.dk faciliteter i samme omfang og af samme facilitet som rejsearrangementets øvrige deltagere. På flerdagesture skal der ydes helpension.

Er arrangementet særligt luksuriøst eller primitivt, er personalets krav på kost og logi et omfang og en kvalitet, der kan anses for god.

Partybus.dk kan afvise eller afsætte passagerer, der er til væsentlig gene for chaufføren, de øvrige passagerer eller sikkerheden generelt.

Chaufføren er berettiget til at tilrettelægge rejsen således, at turen kan foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov-givning, herunder fornøden bemanding i henhold til regler om køre- og hviletider.

Rejsearrangøren afholder alle udgiver til transport af bussen på skib eller færge, broafgifter, bompenge, parkeringsafgifter, tunnelafgifter samt vej-, moms- og trafikskatter o.l., såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

Rejsearrangøren har ikke ret til i vinduesruden at placere skilte med rejsearrangørens navn, turens betegnelse eller destination.

Komissioner, eksempelvis betaling for stop ved grænsebutikker o.l,tilfalder Partybus.dk, medmindre andet er aftalt.

Det er tilladt at medbringe drikkevarer i busserne. Eventuelt salg ombord må kun finde sted efter aftale mellem Partybus.dk og arrangøren. Partybus.dk kan ikke holdes ansvarlig for varierende/manglende faciliteter, udvalg, internetdækning o.lign, der skyldes eksterne forhold.

Rejsearrangøren har ansvar for, at passagererne ikke forårsager skade på køretøjet. Eventuel erstatning tillægges fakturaen.

Rejsearrangøren har ansvar for, at passagererne ikke er årsag til

unødvendig omfattende rengøring af køretøjet.

Eventuel ekstra rengøring tillægges fakturaen.

Glemte ejendele vil efter kørsel blive indleveret til selskabets terminal, Ledreborg Allé 22, 4000 Roskilde, hvor disse kan afhentes efter aftale. Der hæftes ikke for glemte ejendele.

Såfremt der skulle opstå situationer under kørslen, som rejsearrangøren ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren.

Hvis situationen herefter ikke bliver rettet, er rejsearrangøren forpligtet til at gøre Partybus.dk opmærksom på vagttelefon +45 4055 2350.

Reklamation over kørsel skal ske skriftligt

og senest 48 timer efter kørslens afslutning.

Aflysning og rettidighed

Transportkøber er berettiget til at foretage

aflysning af et kørselsarrangement.

Indtil 30 dage før et kørselsarrangement

betales 25% af totalprisen.*

Indtil 14 dage før et kørselsarrangement

betales 50% af totalprisen.*

Indtil 7 dage før et kørselsarrangement

betales 75% af kørslens pris. *

Herefter betales hele kørslens pris.

* Dog altid min. 2500,- kr

Prisen er beregnet ud fra de specifikationer vi har modtaget fra rejsearrangøren. Ændringer, ønsket eller forårsaget af rejsearrangøren, der forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, faktureres tilsvarende.

Bussen skal være på det aftalte startsted på det aftalte afgangstidspunkt med en margin på 15 min.

Forsinkelse herudover skal straks meddeles rejsearrangøren.

Ved manglende fremmøde eller hvis forsinkelsen er over 2 timer, er rejsearrangøren berettiget til at få stillet en anden bus til rådighed for Partybus.dk’ regning.

Parterne har dog intet krav mod hinanden dersom et manglende fremmøde eller en forsinkelse skyldes force majeure (Trafikuheld, katastrofe, strejke, blokade, optøjer, uvejr eller lign.)

Passagererne skal være klar til det i ordrebekræftelsen angivne tidspunkt og på den angivne adresse. Såfremt der opstår forsinkelse der kan ramme øvrige kunder kan Partybus.dk indsætte andet materiel undervejs, eller afkorte den planlagte tur, samt opkræve betaling for forsinkelsen.

Ved driftsstop, der medfører en forsinkelse på mere end 3 timer, er Partybus.dk forpligtet til at betale et eventuelt lettere måltid for passagerne. Ved driftstop på mere end 6 timer, skal Partybus.dk have fremskaffet en anden bus, så vidt muligt af samme standard som den havarerede.

Undlades dette, er rejsearrangøren berettiget til for vognmandens regning at leje en anden bus.

Ved forsinkelse eller ufremkommelighed som følge af force majeure, eller andre forhold, der ikke kan bebrejdes vognmanden, er eventuelle forplejningsudgifter vognmanden uvedkommende.

Lejebetingelser for kørsel med egen chauffør

Generelle betingelser

Betingelser ved leje af busser uden chaufførhos Partybus ApS

Køretøjet må kun føres af den eller de personer, der er noteret med kørekortnr i lejekontrakten. Bemærk at køretøjer der kræver stort kørekort ikke må overstige 80 km/t. Fartskriver skal altid være isat.

Skiver medfølger og skal afleveres ved afslutning af lejemålet.

Lejekontrakten skal altid medbringes.

Køretøjet må ikke benyttes erhvervsmæssigt til befordring af personer.

Betaling af depositum og leje

Der betales et depositum på kr. 7.500 til og med 12 pass. busser og 10.000 kr. herover. Når depositum er betalt, er bussen bestilt og

reserveret. Desuden betales det fulde lejebeløb senest ved afhentning af bussen. Depositum returneres ved aflevering af bussen, som skal være rengjort, uden skader og med fyldt tank – altså i samme stand som den blev modtaget.

Afbestilling

Ved afbestilling af leje for 1 dag skal dette ske senest 2 dage før, og ved afbestilling af leje for mere end 1 dag skal dette ske senest 4 dage før.

Såfremt afbestilling sker senere end dette, skal der betales fuld lejepris.

Ansvar

Prisen inkluderer udelukkende ansvarsforsikring. Lejeren har det fulde erstatningsansvar for alle skader, der ikke dækkes af forsikringen.

Der er en selvrisiko på kr. 10.000 på enhver skade, som betales af lejer. Lejeren kan ikke kræve erstatning for tabt fortjeneste samt videre transport, hvis køretøjet havarerer eller på anden måde går i stykker.

Såfremt fejl opstår på køretøjet, kontakt vagttelefon tlf. 4055 2350.

Herefter vil det blive aftalt, hvorledes man skal forholde sig. Ved færdselsuheld eller lignende, sørg for, at få optaget politirapport, tag foto lav notater og påtag Dem aldrig skylden når det er i udlandet.

Husk at meddele alle enkeltheder.

Øvrige bestemmelser

Selvforskyldte skader på inventar/installationer er ikke omfattet af forsikringen og skal derfor betales ved aflevering af køretøjet.

Alle politimæssige krav, p-bøder og andre krav som skyldes lejerens brug af køretøjet, hæfter lejeren helt og fuldt for, og Partybus.dk kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Bliver køretøjet ikke returneret i samme stand vil udgifter hertil blive trukket i depositum, som efterfølgende afregnes.

Såfremt afleveringstidspunktet overskrides, tillægges en ekstra leje, som afhænger af hvor mange timer det drejer sig om. Udlejer tager derfor forbehold for forsinket udlevering, som skyldes foregående lejer og andre eksterne forhold.

(C) Partybus.dk